Wirtualne Biuro Rzeszów

Księgowość

Świadczymy kompleksowe usługi prowadzenia księgowości w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, obejmuje w szczególności:

 • prowadzenie ksiąg handlowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • bieżące księgowanie, w tym  udzielanie wyjaśnień z zakresu bieżącego księgowego dokumentowania operacji gospodarczych,
 • prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT,
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przyjętym planem amortyzacji,
 • sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • bieżąca analiza sald kont analitycznych,
 • sporządzanie i składanie comiesięcznych, kwartalnych oraz rocznych deklaracji
  podatkowych oraz przekazywanie informacji o bieżących zobowiązaniach podatkowych,
 • obsługa kontroli skarbowych i podatkowych w zakresie udzielania wszelkich niezbędnych wyjaśnień i dostarczania dokumentów dotyczących ksiąg,
 • pomoc w opracowaniu polityki rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont,
 • parametryzacja systemu komputerowego, zdefiniowanie raportów i ustawień,
 • ustalenie wzorów raportów księgowych oraz terminów ich przekazywania,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie otrzymanej dokumentacji,
 • rozliczanie operacji eksportowych, importowych oraz wewnątrzwspólnotowych,
 • sporządzanie zeznania rocznego,
 • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS,
 • przechowywanie dokumentacji źródłowej i ksiąg.