Wirtualne Biuro Rzeszów

Kadry i płace

Usługi w obszarze bieżącej obsługi kadrowo – płacowej: 

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej (m.in. przygotowywanie umów o pracę, porozumień, aneksów, świadectw pracy),
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • prowadzenie pełnych rozliczeń ZUS – zgłoszenia /wyrejestrowania/ zgłoszenia członków rodziny/ miesięczne deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RSA, RZA, w tym także sporządzanie korekt,
 • sporządzanie informacji ZUS IWA ,
 • prowadzenie kalendarza nieobecności oraz ewidencja czasu pracy,
 • sporządzanie list płac,
 • naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4R, PIT-8AR),
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-8AR, IFT-R,
 • sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11,
 • sporządzanie rocznych informacji o składkach ZUS,
 • monitorowanie terminów badań Medycyny Pracy oraz szkoleń z zakresu bhp ,
 • ewidencja i rozliczanie zwolnień lekarskich za pośrednictwem portalu ZUS PUE,
 • przygotowanie deklaracji PFRON (dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych),
 • administracja PPK,
 • sporządzanie odpowiedzi dot. zajęć wierzytelności komorniczych,
 • obsługa w zakresie kadr i płac pracowników delegowanych.

Usługi w obszarze legalizacji pobytu i zatrudniania Cudzoziemców: 

 • rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom,
 • rejestracja powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy,
 • rejestracja oświadczeń na pracę sezonową,
 • wnioski o zezwolenia na pracę,
 • wnioski o zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
 • uzyskanie informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych,
 • zastępstwo przed urzędami czynnościach.

Usługi w obszarze zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla celów ZUS: 

 • przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego,
 • przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego,
 • przygotowanie wniosku o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego,
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (formularz ZUS Rp-7).

Usługi w obszarze prawa pracy i prawa cywilnego: 

 • pomoc w tworzeniu regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,
 • pomoc przy tworzeniu Oceny Ryzyka Zawodowego,
 • wnioskowanie o zaświadczenie o niezaleganiu ZUS oraz w podatkach ,
 • reprezentacja przed organami kontroli ZUS, PIP, Strażą Graniczną w zakresie prawa pracy, ustawy o cudzoziemcach, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Usługi w obszarze  GUS: 

 • sporządzanie na portalu GUS sprawozdań statystycznych związanych z zatrudnieniem (m.in. DG-1, Z-06).

Usługi w obszarze Urzędów Pracy: 

 • wnioski o zorganizowanie stażu finansowane przez PUP
 • wnioski o prace interwencyjne dofinansowane przez PUP
 • tworzenie i składanie ofert pracy
 • wnioski o wpis Pracodawcy do Rejestru Agencji Zatrudnienia.