Wirtualne Biuro Rzeszów

Regulacje prawne

Podstawowe akty prawne dotyczące kluczowych aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Unii Europejskiej:

 • Ustawa Companies Act 2006 – ustawa regulująca działalność spółek kapitałowych otwieranych i prowadzonych na terenie Wielkiej Brytanii
  Pobierz dokument
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską określający m.in. zasadę swobody przedsiębiorczości, która dotyczy zarówno osób fizycznych (koniecznym warunkiem korzystania z tej swobody jest obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE, czyli obywatelstwo państwa członkowskiego UE), jak i osób prawnych (zarejestrowanych lub posiadających siedzibę w UE)
  Pobierz dokument
 • Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji obowiązków obywateli i przedsiębiorców, która weszła w życie od dnia 1 stycznia 2012 r. (Dz.U. nr 232, poz. 1378). Niniejsza ustawa zmieniła definicję zagranicznego przedsiębiorcy zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dzięki czemu Polski przedsiębiorca, posiadający firmę za granicą, może od 01.01.2012r utworzyć w Polsce jej oddział bez żadnych formalności związanych z rejestracją w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w ZUS, czy urzędzie skarbowym, o ile w polskim oddziale będzie on wykonywał wyłącznie taką samą działalność, jak w macierzystej firmie za granicą
  Pobierz dokument
 • Wszelkie kwestie w zakresie zabezpieczenia społecznego, regulowane są poprzez następujące akty prawne:
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29.04.2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
   Pobierz dokument
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z 16.09.2009 dotyczące wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
   Pobierz dokument
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 988/2009 z 16.09.2009 zmieniające rozporządzenie (WE) 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników
   Pobierz dokument
  • Rozporządzenie Rady EWG nr 1408/71 z 14.06.1971r w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie
   Pobierz dokument
  • Rozporządzenie Rady EWG nr 574/72 z 21.03.1972r w sprawie wykonania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin, przemieszczających się we Wspólnocie
   Pobierz dokument
 • Konwencja Haska, znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 05.10.1961 r.
  Pobierz dokument
 • Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.
  Pobierz dokument