Wirtualne Biuro Rzeszów

Brak równowagi ZUS w stosunku do dużych i małych firm!

Duże przedsiębiorstwa typu huty, stocznie, czy kopalnie nie muszą już odczuwać lęku przed konsekwencjami nieterminowego płacenia składek do ZUS-u. Instytucja ta bowiem nie narzuca im takowych nakazów płatniczych. Z powodu naruszania przez ZUS przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń, widać było wyraźne oburzenie ze strony ekspertów. Albowiem w przypadku obszernych dłużników, typu przychodnie, czy szpitale, ZUS […]

Ustawa abolicyjna dla Przedsiębiorców. Umorzenie zaległości w ZUS

Dnia 15 stycznia 2013 r. weszła w życie tzw. ustawa abolicyjna – ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r., poz. 1551). Ustawa ta umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy, odsetek […]

Czy jesteśmy skazani na obowiązkowy ZUS?

Obecnie wpływy do ZUS są niższe niż suma wypłacanych środków dla osób objętych powszechnym ubezpieczeniem społecznym, co oznacza, że ZUS jest „przewlekle” niewydolny finansowo. W świetle prognoz makroekonomicznych dla Polski i Europy na rok 2014 eksperci nie przewidują poprawy stanu polskiego ubezpieczyciela państwowego, tak w krótkiej jak i w długiej perspektywie czasowej. Powolny wzrost gospodarczy […]