Wirtualne Biuro Rzeszów

Umowa zlecenie a prawo do emerytury

Nabycie prawa do emerytury oraz jej wysokość uzależnione są od spełnienia kilku warunków: podlegania ubezpieczeniu społecznemu, osiągnięcia odpowiedniego wieku określonego w art. 24 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz osiągnięcia określonego stażu pracy.

Wadą umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenie jest to, że nie wliczają się one do stażu pracy, urlopu, okresu wypowiedzenia, czy wysokości odpraw. Natomiast zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, umowy te mogą stanowić podstawę do świadczeń emerytalnych Warunkiem jest, aby w czasie wykonywania zleconych czynności, składki społeczne były odprowadzane. Nie ma znaczenia czy składka była opłacana obowiązkowo czy dobrowolnie.

Osoba, dla której umowa zlecenie jest jedynym tytułem do ubezpieczeń, obowiązkowo podlega ubezpieczeniom rentowym, emerytalnemu i zdrowotnemu, a dobrowolne jest dla niej ubezpieczenie chorobowe. Wyjątek od tej zasady występuje w przypadku tzw. zbiegu podstaw ubezpieczenia lub uczniów, studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia.

Określony wymiar składek odprowadzanych na ubezpieczenie w przypadku umowy zlecenia jest taki sam, jak przy umowie o pracę. Wysokość składek emerytalnych i rentowych jakie należy opłacić od umowy zlecenia oblicza się od przychodu lub kwoty wskazanej w umowie.

Zgodnie z nowymi zasadami emerytalnymi umowa zlecenie, od której odprowadzane były składki zwiększa gromadzony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych kapitał początkowy i jest brana pod uwagę przy obliczeniu wymiaru emerytury.

Wartość kapitału początkowego zależeć będzie od: przebytych okresów składkowych i nieskładkowych, kwoty bazowej, podstawy wymiaru oraz współczynnika p (proporcjonalny do wieku oraz stażu ubezpieczeniowego). W sytuacji gdy osiągniemy wymagany wiek emerytalny, lecz kwota wyliczonego nam świadczenia będzie niższa od ustawowej emerytury minimalnej, wówczas wartość świadczenia zostanie podniesiona do wysokości minimalnej emerytury (która w 2013 r. wynosiła 831 zł), jednak będzie to możliwe jedynie w sytuacji osiągnięcia odpowiedniego stażu pracy. Od 2014 r. zarówno kobiety, jak i mężczyźni, dla uzyskania emerytury minimalnej będą musieli wykazać się 25-letnim stażem pracy.

Podsumowując należy stwierdzić, że praca świadczona na podstawie umowy zlecenia, zapewnia uzyskanie prawa do emerytury przy osiągnięciu odpowiedniego wieku, zaś wysokość odprowadzonych składek decyduje o jej wymiarze. Biorąc powyższe pod uwagę możemy mieć pewność, że nawet osoba, która całe życie zawodowe zatrudniona była na podstawie umowy zlecenia, po spełnieniu wymienionych warunków, również uzyska prawo do emerytury.