Wirtualne Biuro Rzeszów

Zmiany VAT, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku

Ze względu na zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, które weszły w życie od nowego roku, nastąpią poważne zmiany dotyczące zarówno zasad ogólnych, jak i momentu powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

Obowiązek podatkowy

Wprowadzone zmiany dotyczą w głównej mierze zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego, który od tego roku przestanie być zależny od momentu wystawienia faktury, zaś będzie powstawał w chwili dostawy towarów lub wykonania usługi.

 Zmieniony także został moment powstawania obowiązku podatkowego w przypadku m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków, a także z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług najmu, dzierżawy, leasingu i usług o podobnym charakterze oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej. W tych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje w chwili wystawienia faktury, jednak nie później niż z upływem terminu płatności. Natomiast otrzymanie przez podatnika zapłaty przed dostawą towaru lub wykonaniem usługi, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.


Podstawa opodatkowania

Z uwagi na konieczność dostosowania przepisów prawa polskiego do regulacji unijnych, znowelizowano przepisy normalizujące zasady określania podstawy opodatkowania. Art. 29a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, ustala, że od 1 stycznia 2014 roku:

Podstawą opodatkowania … jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika”.

Do zakresu podstawy opodatkowania nie będą już wliczane kwoty otrzymane od usługobiorcy lub nabywcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji dla potrzeb podatku.

 

Prawo do odliczenia podatku

Wprowadzona zmiana powstawania momentu obowiązku podatkowego, przyczynia się do kolejnej zmiany, odczuwalnej szczególnie przez nabywców. Nowe reguły w odliczaniu podatku naliczonego, spowodują, iż podatek będzie powiązany z chwilą powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy. Zmiany te są przede wszystkim niekorzystne dla tych podatników, którzy mają dużą ilość wewnątrz-wspólnotowych nabyć. Wynika to z tego, że w przypadku braku faktury od Kontrahenta unijnego w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, będzie konieczne dokonanie korekty podatku naliczonego. W takiej sytuacji zwiększeniu ulegnie wysokość zobowiązania podatkowego VAT w tym miesiącu.


Fakturowanie

Przepisy dotyczące zasad wystawiania, przesyłania, udostępniania oraz przechowywania faktur, zarówno zwykłych jak i elektronicznych będą przeniesione do ustawy o VAT. Z dniem 1 stycznia 2014 r. faktury co do zasady powinny być wystawione najpóźniej do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi, albo otrzymania zaliczki od Kontrahenta. Ponadto faktury nie będą mogły być wystawione wcześniej niż 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, bądź otrzymaniem całości albo części zapłaty. Dzięki zmianom w sposobie fakturowania, nastąpi wydłużenie terminu na wystawienie faktury, zaistnieje możliwość wystawiania faktur zbiorczych oraz wystawiania wszystkich faktur za dany miesiąc w jednym dniu.

Polskie przepisy podatkowe bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii podatku VAT, dlatego tylko nieliczni przedsiębiorcy są odpowiednio przygotowani na zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2014 roku. Większość z nich nie zdaje sobie sprawy z tego jaka czeka ich rewolucja. Aby uniknąć negatywnych skutków wprowadzonych przez Państwo polskie zmian, a ponadto uzyskać możliwość osiągnięcia dodatkowych comiesięcznych oszczędności warto zapoznać się z Modelem Optymalizacyjnym Regatio, który oferuje rozwiązania zmierzające do optymalizacji podatkowej oraz ubezpieczeniowej.